099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม LP222 ทัวร์ลาว วังเวียง 3 วัน 2 คืน 9,990 บาท by Bemotour

  • วันที่1 กรุงเทพ หนองคาย

    17.00 น.นัดพบที่ปั้ม ปตท. วิภาวดี ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า โดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ (บริการขนมปังพร้อมน้ำดื่ม)

    18.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหนองคาย

  • วันที่ 2 เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดสีสะเกด ประตูชัย พระธาตุหลวง รถไฟความเร็วสูง วังเวียง

    06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่หนองคาย ให้ท่านทำกิจวัตรประจำวัน พร้อมบริการอาหารเช้า (มื้อที่ 1)

    08.00 น. นำเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย ลาว

    08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานบีโม่ทัวร์ดำเนินการเอกสารผ่าน ตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว

    12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)

    13.00 น. นำคณะทัวร์เดินทางไปชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกจุฬามณี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์

    15.00 น. นำท่านเดินทางซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงนั่งไปหลวงพระบาง ขบวน C84

    17.00 น. นำท่านเช็กอิน เข้าที่พักเมืองวังเวียง

    18.00 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหารเดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  • วันที่3 วังเวียง ถ้ำปูคำ บลูลากูน ถ้ำจัง ล่องเรือแม่น้ำซอง

    07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเมืองวังเวียง บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

    08.30 น. นำท่านเดินทางไป ถ้ำปูคำ นมัสการพระพุทธรูปที่ประดิษฐานภายในถ้ำ คนลาวเชื่อว่าหากใครพบเจอปูคำในถ้ำ จะพบกับความโชคดี ลักษณะของปูคำลำตัวจะมีสีเหลืองคล้ำ คล้ายสีทองคำ จากนั้นอิสระให้ท่านเล่นน้ำพักผ่อนหย่อนใจที่ บลูลากูน อิสระในการเล่นกิจกรรมทางน้ำ

    12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5)

    13.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ้ำจัง ชมถ้ำที่สวยที่สุดของเมืองวังเวียงภายในจะมีลักษณะเป็นห้องโถงใหญ่ ประดับไฟส่องสว่างงดงาม ท่านสามารถชมหินงอกหินย้อยอันสวยงาม เมื่อเข้ามาอยู่ในถ้ำท่านสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นสบาย เนื่องจากมีน้ำไหลจากปากถ้ำลงเบื้องล่าง (***กรณีถ้ำจังปิดจะนำท่านไปชมจุดปล่อยบอลลูน) ต่อด้วยนำท่านเดินทางไป ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมความสมบูรณ์ของธรรมชาติที่สวยสดงดงามของเมืองวังเวียง ฉายากุ้ยหลินเมืองลาว

    18.00 น. อิสระให้ท่านเดินเล่นทานอาหารริมแม่น้ำซองตามอัธยาศัย (แนะนำโรตีกล้วยเมืองวังเวียงใครมาเป็นต้องชิม)

    20.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

  • วันที่4 วังเวียง บ้านผาตั้ง ถ้ำนางฟ้า ตลาดอินโดจีน

    07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเมืองวังเวียง บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

    08.30 น. นำท่านเดินทางไปให้อาหารปลาที่ บ้านผาตั้ง จุดนี้เคยเป็นจุดแวะถ่ายรูปยอดฮิตเส้นทางโปรแกรมทัวร์หลวงพระบางโดยรถเมื่อในอดีต10ปีที่แล้ว

    10.00 น. จากนั้นเดินทางไปถ้ำนางฟ้า นำท่านเดินเท้าข้ามแม่น้ำซองด้วยสะพานสีฟ้า เข้าชมถ้ำนางฟ้าแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของเมืองวังเวียง ชมหินงอกหินย้อยอันสวยงามและแปลกตา

    12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7)

    13.30 น.จากนั้นนำท่านเดินทางไปด่านพรมแดนลาว-ไทย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 กลับเมืองหนองคาย

    16.30 น. นำท่านเดินทางไปช็อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ตลาดอินโดจีน และอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

    18.00 น. นำคณะทัวร์ทุกท่านเดินทางกรุงเทพฯ

  • วันที่5

    06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

อัตรานี้รวม

- ค่ารถไฟไทยขบวนอีสานมรรคา

- ค่ารถไฟความเร็วสูงลาว

- ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 7 มื้อ (ตามโปรแกรม)

- ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้

- ค่าทิปทีมงาน ท่านล่ะ 200 บาท

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

- ค่าซักรีด

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3.จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 2,000 บาท และชำระมัดจำเพิ่มก่อนการเดินทาง 10 วัน อีก ท่านล่ะ 4,000 บาท

ส่วนที่เหลือ อีก 3,990 บาท ชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน

8,9

Fabulous (Based on 34 reviews)

Vero consequat cotidieque ad eam. Ea duis errem qui, impedit blandit sed eu. Ius diam vivendo ne.


First slide
First slide
First slide
First slide
First slide