099-4544744Mon - Sat 8.00/18.00

โปรแกรม LP321 ทัวร์หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน 10,990 บาท by Bemotour

 • วันที่ 1 กรุงเทพฯ หนองคาย

  19.00 น. นัดพบที่สถานีรถไฟชุมทางบางซื่อโดยทีมงานบีโม่ทัวร์คอยให้การตอนรับ

  20.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหนองคาย ด้วยรถไฟขบวนด่วนพิเศษ “อีสานมรรคา”

 • วันที่ 2 เวียงจันทน์ หอพระแก้ว วัดสีสะเกด ประตูชัย พระธาตุหลวง รถไฟความเร็วสูง ตลาดมืด

  06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าที่หนองคาย ให้ท่านทำกิจวัตรประจำวัน พร้อมบริการอาหารเช้า(มื้อที่ 1)

  08.00 น. นำเดินทางไปยังด่านตรวจคนเข้าเมืองบริเวณสะพานมิตรภาพไทย ลาว

  08.30 น. เข้าสู่ประเทศลาว ทีมงานบีโม่ทัวร์ดำเนินการเอกสารผ่าน ตม.ลาว เดินทางเข้าสู่นครเวียงจันทร์เมืองหลวงของ สปป.ลาว

  09.30 น. นำคณะทัวร์เดินทางไป หอพระแก้ว หรือ พิพิธภัณฑ์หลวงของ สปป. ลาว ที่มีความเก่าแก่และทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในอดีตหอพระแก้วแห่งนี้เคยเป็นที่ประดิษฐานองค์พระแก้วมรกต จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยัง วัดสีสะเกด หรือ วัดสตสหัสสาราม เป็นวัดเก่าแก่ของนครหลวงเวียงจันทน์

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 2)

  13.00 น. นำคณะทัวร์เดินทางไปชม ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวจากนั้นนำท่านไปนมัสการ พระธาตุหลวง หรือ พระเจดีย์โลกจุฬามณี พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองนครหลวงเวียงจันทน์

  15.00 น. นำท่านเดินทางซื้อตั๋วรถไฟความเร็วสูงนั่งไปหลวงพระบาง ขบวน C84

  16.00 น. ได้เวลารถไฟออกเดินทางมุ่งสู่เมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม. ระหว่างทางให้ท่านได้เพลิดเพลิดกับวิวธรรมชาติที่สวยงามทั้ง 2 ข้างทาง

  18.30 น. บริการอาหารเย็น (มื้อที่ 3) หลังอาหาร นำท่านเดินช็อปปิ้งถนนคนเดินหรือตลาดมืด

  20.00 น. เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

 • วันที่ 3 ตักบาตรข้าวเหนียว ตลาดเช้าหลวงพระบาง ร้านกาแฟประชานิยม หมู่บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง น้ำตกตาดกวางสี พระธาตุภูษี

  05.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเมืองหลวงพระบาง นำท่านไปทำบุญตักบาตรข้าวเหนียวแด่พระสงฆ์จำนวนนับร้อยรูปที่เดินเรียงกันมาตลอดช่วงถนน

  06.30 น. จากนั้นนำท่านเที่ยวชมตลาดเช้าหลวงพระบาง ชมวิถีชีวิตคนหลวงพระบางยามเช้า แนะนำให้ท่านได้ลอง ชิมข้าวจี่ กาแฟลาวที่ร้านกาแฟประชานิยมซึ่งร้านนี้เป็นร้านธรรมดาที่ดังมากๆในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยที่มาเที่ยวเมืองหลวงพระบาง

  07.30 น. บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 4)

  08.30 น. เดินทางไปหมู่บ้านช่างไห ชมกรรมวิธีการต้มเหล้า ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ค้นพบเครื่องใช้ในสมัยโบราณและปัจจุบันเป็นแหล่งต้มเหล้าชั้นดี ของหลวงพระบาง จากนั้นลงเรือที่หมู่บ้านช่างไห ล่องลำน้ำโขง ไปเที่ยวถ้ำติ่งล่างและถ้ำติ่งบน เข้าชมถ้ำที่มีความสวยงามตั้งอยู่ริมน้ำโขง

  12.00 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 5) บนแพริมแม่น้ำโขง

  13.00 น. เดินทางไปชมน้ำตกตาดกวางสี ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดของเมืองหลวงพระบาง ตาด หมายถึงน้ำตก กวางสี หมายถึงกวางหนุ่ม น้ำตกแห่งนี้ตกจากเขาที่สูง 70 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนจึงทำให้มีสีเขียวมรกต ดูร่มรื่นและสวยงาม ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางกลับเมืองหลวงพระบาง จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นไปนมัสการพระธาตุภูษี ซึ่งด้านบนพระธาตุท่านสามารถชมวิวเมืองหลวงพระบางแบบ 360 องศา (ท่านที่เดินขึ้นไม่ไหวสามารถนั่งรอด้านล่างหรือเลือกเดินช็อปปิ้งตลาดมืดตรงทางขึ้นพระธาตุภูษี)

  18.30 น.อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางกลับที่พัก

 • วันที่ 4 พระราชวังหลวงพระบาง พระธาตุหมากโม วัดเชียงทอง ตลาดอินโดจีน

  07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้าเมืองหลวงพระบาง บริการอาหารเช้า (มื้อที่ 6)

  08.00 น. นำท่านเดินทางไปสักการะเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ผู้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนชาวลาวและเข้าชมพระราชวังหลวงพระบาง นมัสการพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง ของลาว ด้านในเป็นที่จัดแสดงห้องบรรทม ห้องต่างๆ ซึ่งในแต่ละส่วนถูกจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม จากนั้นนำท่านไป วัดเชียงทอง เป็นวัดที่มีความเป็นล้านช้างเก่าแก่ถึงสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง

  10.30 น. นำท่านนมัสการพระธาตุหมากโม ที่ วัดวิชุนราช ซึ่งมีรูปร่างของพระธาตุที่แปลกตาเหมือนแตงโมคว่ำ

  11.30 น. บริการอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) หลังอาหารนำท่านเดินทางไปซื้อตั๋วรถไฟเดินทางต่อไปเมืองเวียงจันทร์ ขบวน C81

  13.20 น. ได้เวลารถไฟออกเดินทางมุ่งสู่เมืองเวียงจันทร์ใช้เวลาเดินทาง 2 ช.ม.

  15.20 น. เดินทางถึงเวียงจันทร์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปด่านพรมแดนลาว-ไทย ข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 กลับเมืองหนองคาย

  17.00 น. นำท่านเดินทางไปช็อปปิ้งเลือกซื้อของฝากที่ตลาดอินโดจีน และอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

  18.30 น. จากนั้นนำท่านเดินทางไป สถานีรถไฟ หนองคาย เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

  19.40 น. ขึ้นรถไฟเดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยรถไฟขบวนด่วนพิเศษ “อีสานมรรคา”

 • วันที่5

  06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจจากทีมงานบีโม่ทัวร์

อัตรานี้รวม

- ค่ารถไฟไทยขบวนอีสานมรรคา

- ค่ารถไฟความเร็วสูงลาว

- ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)

- ค่าอาหาร 7 มื้อ (ตามโปรแกรม)

- ค่าน้ำดื่มและขนมคบเคี้ยวตลอดการเดินทาง

- ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ

- ค่าประกันอุบัติเหตุ

- ค่ามัคคุเทศก์ตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

- รายการท่องเที่ยวนอกเหนือจากโปรแกรม

- พักเดี่ยวเพิ่ม 1,000 บาท

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากรายการที่กำหนดไว้

- ค่าทิปทีมงาน ท่านล่ะ 200 บาท

- รายการอาหารนอกเหนือจากเมนู รวมถึงการนำเข้าของเครื่องดื่มที่นำเข้าไปทานในร้าน

- อาหารและเครื่องดื่มภายในห้องพัก รวมถึงบริการเสริมต่างๆ

- ค่าซักรีด

- Vat 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

วีธีการจองทัวร์

1. แจ้งรหัสโปรแกรมที่ลูกค้าสนใจ ได้ที่เบอร์ด่วน 099-4544744 เบอร์Office 02-0237270 หรือที่ LINE ไอดี bemotour

2. สอบถามที่นั่งที่ว่าง

3. จากนั้นทำการโอนเงินเข้าบัญชีเพื่อวางมัดจำ ท่านล่ะ 3,000 บาท และชำระมัดจำเพิ่มก่อนการเดินทาง 10 วัน อีก ท่านล่ะ 3,000 บาท

ส่วนที่เหลือ อีก 4,990 บาท ชำระวันเดินทาง

4. ส่งสลิปโอนเงินมาที่ E-mail : bemotour21@gmail.com หรือ Line ID : bemotour พร้อมระบุชื่อ เบอร์โทร ติดต่อกลับและเบอร์สำรอง

5. ส่งชื่อ นามสกุล พร้อมเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ของสมาชิกที่จะเดินทางทุกท่าน เพื่อทำประกันภัยก่อนการเดินทาง

โอนมัดจำได้ที่เลขบัญชี

ธนาคารกรุงเทพ 9407148320 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารไทยพานิช 4063973563 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกรุงไทย 6612030933 ชื่อบัญชี นายนันตกร พลศร

ธนาคารกสิกรไทย 1141773530 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ธนาคารกรุงไทย 0170264769 ชื่อบัญชี บจก.บีโม่ทัวร์ (ไทยแลนด์)

ในกรณีลูกค้าต้องการยกเลิกการจองทัวร์

ทางทีมงานต้องขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ เนื่องจากทีมงานได้ส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะ จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานไม่สามารถคืนเงินมัดจำลูกค้าได้

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง

1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์

2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 7 วัน

3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดภายใน 7 วัน

8,9

Fabulous (Based on 34 reviews)

Vero consequat cotidieque ad eam. Ea duis errem qui, impedit blandit sed eu. Ius diam vivendo ne.


First slide
First slide
First slide
First slide
First slide